Itsearviointi on tärkeä osa valtuuston strategista johtamista

Itsearviointi on tärkeä osa valtuuston strategista johtamista

VALTUUSTOLLA MERKITTÄVÄ ASEMA KUNTAKONSERNIN JOHTAMISESSA

Valtuuston roolin kunnan toiminnan, talouden ja kehityksen ohjaajana sekä asukkaiden itsehallinnon toteuttajana tulee kuntademokratian näkökulmasta olla vahva ja aktiivinen. Siksi valtuuston päätöksenteon ja työskentelyn edellytyksiä sekä tilaa on hyvä seurata ja pohtia säännöllisesti.

Valtuustotyöskentelyn ydintä ovat toimintaympäristön analysointi, muutossuuntien havaitseminen, ajantasaisen strategian luominen ja sen jatkuva arviointi. Muutosten (yhteis)kunnassa valtuuston tärkein ja kokonaisvaltaisin tehtävä on kunnan strateginen johtaminen. Tätä korostaa oikeudellisesti myös uusi kuntalaki ja kuntastrategian laadinnan lakisääteisyys. Kuntalaissa on painotettu lisäksi valtuuston merkitystä kuntakonsernin johtamisessa. Osallisuuden edistäjänä valtuustolla on niinikään keskeisin rooli koko paikkakuntayhteisön yhteistoiminnan kokoajana ja suuntaajana.

Kasvaneet vaatimukset ovat edellyttäneet valtuustotyöskentelyn monipuolistamista. Päätöskokousten lisäksi seminaari-, iltakoulu- ja tiimityöskentely sekä kyselytunnit ja Some-toiminta ovat vakiintuneet vuorovaikutuksen kehittämistoimina käyttöön. Niillä voidaan parantaa poliittisen ja ammatillisen johdon yhteistyötä ja lisätä toimijoiden välistä luottamusta. Pitkäjänteinen päätöksenteon ja luottamushenkilötyön kehittäminen vaatiikin toiminnan toistuvaa arviointia.

ITSEARVIOINNISTA TUKEA PÄÄTÖKSENTEKOON JA KEHITTÄMISEEN

Meneillään oleva valtuustokausi 2017-2021 tulee olemaan historiallinen. Uudet maakunnat aloittavat toimintansa vuoden 2020 alusta. Samalla kunnat valmistelevat omia tulevaisuuden organisaatioitaan ja toimintatapojaan. Valtuustoilla tulee olemaan tämän muutoksen johtajana merkittävä asema, mikä edellyttää päätöksentekokyvyn jatkuvaa kehittämistä. Siinä vuotuinen arviointikäytäntö voi toimia merkittävänä tukena.

Nopean ja syvän muutoksen oloissa valtuuston tulee vuosittain arvioida omaa toimintaansa, saavuttamiaan tuloksia, käyttämiään työskentelytapoja sekä kehittämistarpeitaan. Vuosittaisella arvioinnilla varmistetaan halutun kehityksen eteneminen ja valtuuston toimintakulttuurin ja menettelytapojen laatu. Itsearvioinnista saatava palaute tukee myös tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen sekä erilaisten toimintakatsausten ja raporttien laadintaa. Arviointi luo kattavasti pohjaa yhteisille johtopäätöksille ja kehittämistoimille.

Itsearvioinnilla on tärkeää kartoittaa, miten valtuutetut ovat kokeneet vaikutusmahdollisuutensa hoitaa luottamustehtäväänsä ja mihin suuntaan valtuustotyötä olisi heidän mielestään kehitettävä. Selvää on, että päätöksenteon ja yhteistyön on syytä olla toimivaa, jotta voidaan yhdessä varmistaa strategisten tavoitteiden ja hankkeiden toteutuminen.Tämän erittelyyn ei kuitenkaan riitä pelkkä mutu-tuntuma.

YRITYSTAITO GROUP OY:N VALTUUSTOBAROMETRILLÄ KEHITYKSEN SUUNTA SELVILLE

Yrityselämässä vuotuisarviointi on yleinen käytäntö. Arviointia ei kunnissakaan kannattaisi siirtää valtuustokauden lopulle, vaan toteuttaa se jo nyt valtuuston ensimmäisen toimintavuoden 2017/18 umpeutuessa.. Näin tarvittaviin toimenpiteisiin saadaan ennakoivuutta, vaikuttavuutta ja jatkuvuutta. Arviointi voi myös toimia vahvana taustaimpulssina uuden kuntastrategian valmistelulle tai vanhan strategian päivittämiselle.

Yritystaito Group Oy on laatinut monipuoliseen itsearviointiin soveltuvan kyselyn eli valtuustobarometrin. Sillä voidaan selvittää luottamushenkilöiden ja muiden sidosryhmien näkemyksiä mm. valtuuston päätöksenteosta, valtuustotyöskentelystä, paikkakunnan yhteistyön toimivuudesta, kuntastrategian ajantasaisuudesta ja elinvoimatyön vaikuttavuudesta. Sisältö on räätälöitävissä asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Kysely-yhteenvetoon tulostuvat kunnan tärkeimmät kehityskohteet ja näkemykset siitä, mihin jatkossa kuntakehityksen ohjaamisessa pitäisi erityisesti paneutua. Vastaukset tuottavat arvokasta antia myös toimintatapojen ja johtamisen kehittämiseen.

 

OTA YHTEYTTÄ, PYYDÄ LISÄTIETOJA TAI TARJOUS

Yritystaito Group Oy on toiminut yli neljän vuosikymmenen ajan kuntien ja yritysten osaavana kehittäjänä.

Selvitetään edullisella valtuustobarometrillä kuntanne kehityskohteet ja valmistellaan yhteistyössä tarpeisiinne soveltuvat toimenpiteet.

Yhteistyöterveisin

Harri Mattila

Toimitusjohtaja

harri.mattila@yritystaito.fi

+358 40 508 45 98

 KYSY LISÄÄ TAI PYYDÄ
TARJOUS

Nimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Viesti